• Backup ring
  • Căn đệm, căn gioang căn phớt
  • Vật liệu: PTFE, nhựa
  • TWN
  • Đặt hàng

BUW + BUA (1) coppy BUW + BUA (2) BUW + BUA (3)

Sản Phẩm Liên Quan